TEST | Hero | VI24 | Seeds

Πολιτική πωλήσεων και marketing

Πολιτική πωλήσεων και marketing της Rijk Zwaan

 

 • Η Rijk Zwaan δραστηριοποιείται στη γενετική βελτίωση, παραγωγή και πώληση σπόρων λαχανικών για επαγγελματίες παραγωγούς ανά τον κόσμο. Η Rijk Zwaan πραγματοποιεί μια συνεχή προσπάθεια να εκπληρώσει τις επιθυμίες των πελατών της και όσων άλλων τους αφορά.
 • Η Rijk Zwaan συμμορφώνεται -τουλάχιστον- με τις θεσπισμένες αξιώσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία που αφορά τo marketing και την πώληση σπόρων λαχανικών.
 • Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2025/2026, η Rijk Zwaan θα συμπεριλάβει την αναφορά και την ανάληψη ευθυνών της πολιτικής της για τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με την υποχρεωτική υποβολή Εκθέσεως Βιώσιμης Ανάπτυξης (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) , στην ετήσια έκθεση που θα δημοσιεύει η Rijk Zwaan κάθε χρόνο.
 • Η Rijk Zwaan είναι υπεύθυνη για την ποιότητα των σπόρων της και ελέγχει την ποιότητα συνεχώς βάσει ενός εκτενούς προγράμματος δοκιμών στον αγρό και σε διάφορα εργαστήρια. Το πρόγραμμα δοκιμών ποιότητας ελέγχεται από την επίσημη Ολλανδική Yπηρεσία Επιθεώρησης για τη γεωργία, Naktuinbouw.
 • Με στόχο την παροχή ύψιστης ποιότητας σπόρων και τις καλύτερες υπηρεσίες, η Rijk Zwaan λειτουργεί σύμφωνα με ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ελέγχει και βελτιώνει την ποιότητα όλων των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών από τη γενετική έως τις πωλήσεις. Αυτό το σύστημα ελέγχεται εσωτερικά σε τακτική βάση.

   

Η Rijk Zwaan επιπλέον λειτουργεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories): η Rijk Zwaan έχει εξουσιοδοτηθεί από την επίσημη ολλανδική αρχή Naktuinbouw να πραγματοποιεί συγκεκριμένους ελέγχους όπως τεστ φυτροτικότητας, καθαρότητας των σπόρων και εξειδικευμένους ελέγχους που αφορούν (σπορομεταφερόμενες) ασθένειες.
 • GSPP (Good Seed & Plant Practices): ένα πρότυπο που στόχο έχει να αποτρέψει προσβολές σπόρων τομάτας και υποκειμένων τομάτας και παρτίδες φυτών από το βακτήριο Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis (Cmm). Πάνω σε κάθε συσκευασία σπόρων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αναγράφεται εάν οι σπόροι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου GSPP.
 • Η Rijk Zwaan είναι πιστοποιημένη από διάφορους φορείς ελέγχου να παράγει και να εμπορεύεται βιολογικά παραχθέντες σπόρους, χρησιμοποιώντας την εκάστοτε ετικέτα βιολογικού προϊόντος ανάλογα τη χώρα.

Όλα τα συστήματα ποιότητας που επισημαίνονται παραπάνω ελέγχονται σε τακτική βάση. Επίσης, μέσω του ονόματος της ποικιλίας και του αριθμού παρτίδας στην αυθεντική συσκευασία, όλοι οι αριθμοί σπορομερίδας μπορούν να ανιχθευθούν σε όλη την διάρκεια της επεξεργασίας, από την παραγωγή έως την πώληση. Αυτή η ικανότητα ανίχνευσης είναι επίσης πολύ αποτελεσματική ενάντια στην αναπαραγωγή και στις πωλήσεις των σπόρων μας από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη και μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και συστημάτων παραγωγής όπως το GlobalGap. 

 • Η διαχείριση και η διατήρηση της ποιότητας και της καλής κατάστασης των σπόρων και των φυτών στην αλυσίδα φρέσκων προϊόντων είναι μια κοινή προσπάθεια πολλών ενδιαφερομένων. Κάθε ενδιαφερόμενος ξεχωριστά αποφασίζει για την αποθήκευση του σπόρου, την παραγωγή και τις καλλιεργητικές μεθόδους καθώς και για μέτρα περιορισμού του κινδύνου κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με δική του ευθύνη.
 • Όλες οι ποικιλίες της παρούσας γκάμας της Rijk Zwaan έχουν δημιουργηθεί χωρίς τη χρήση τεχνικών γενετικής τροποποίησης οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ - GMOs), σε συνέπεια με την Οδηγία 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιού και του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης Μαρτίου 2001, η οποία αναφέρεται στην εσκεμμένη διοχέτευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. Το προηγούμενο απευθύνεται στις ποικιλίες της Rijk Zwaan οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στην αγορά ή πρόκειται να τοποθετηθούν εντός του έτους 2024.
 • Η Rijk Zwaan θεωρεί ότι ο κίνδυνος να υπάρχει οποιοσδήποτε ελεγμένος Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός (ΓΤΟ - GMO) στο πολλαπλασιαστικό υλικό των ποικιλιών του είναι πολύ μικρός. Κατά την ανάπτυξη του πολλαπλασιαστικού υλικού των ποικιλιών της Rijk Zwaan, δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή βάσει των υπαρχουσών νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το marketing των ποικιλιών. Επιπλέον, οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού περιέχουν διαδικασίες που εμποδίζουν την παρουσία οποιουδήποτε ελεγμένου Γενετικά Τροποποιημένου Οργανισμού (ΓΤΟ - GMO). 
 • Μεγάλο μέρος της έρευνας της εταιρείας Rijk Zwaan εστιάζει στις ανθεκτικότητες. Η κωδικοποίηση των ανθεκτικοτήτων που χρησιμοποιείται από την Rijk Zwaan βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σπόρων για την κωδικοποίηση των ανθεκτικοτήτων. Σε γενικές γραμμές είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο ιδιαιτερότητες εχθρών ή παθογόνων μπορεί να ποικίλουν στο χρόνο και το χώρο, ανάλογα τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και ότι καινούριοι βιότυποι εχθρών ή φυλές παθογόνων ικανές να υπερνικήσουν ανθεκτικότητες, μπορούν να εμφανιστούν. Οι κωδικοί και η ανακοίνωση της Rijk Zwaan για τις ανθεκτικότητες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.rijkzwaan.com.
 • Μεταχείριση σπόρων πραγματοποιείται μόνο από την Rijk Zwaan σε περίπτωση που αυτη κρίνει ότι είναι αναγκαία και αποτελεσματική μέθοδος να ελέγξει πιθανές ασθένειες ή και εχθρούς, ή και να μειώσει τον ψεκασμό στις καλλιέργειες· η Rijk Zwaan ενεργεί δια του παρόντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες θεσμοθετημένους κανονισμούς.
 • Περισσότερες πληροφορίες για την Rijk Zwaan και τις ποικιλίες της είναι διαθέσιμες στους καταλόγους μας, στους τιμοκαταλόγους μας, στα ενημερωτικά φυλλάδια και στην ιστοσελίδα www.rijkzwaan.com. Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τους όρους πώλησης καθώς και πληροφορίες προϊόντων.

Μάιος 2024

 Η αρχική αγγλική έκδοση είναι και η επικρατέστερη εκδοχή (www.rijkzwaan.com)